11C Thanh Bình

Giang Sơn 0973995293 [email protected] 5 người trung cấp 15-20 Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Thanh Hà, Hải Dương, Việt Nam