Nhấn liên tiếp hai lần vào vận động viên để tạo chiến thuật