C17 Basketball

Điệp 0977445485 [email protected] 3 người vui 25-30 Bóng rổ
Giới thiệu C17 Basketball Family
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 20:00 - Thứ 6
Long Biên, Hà Nội, Việt Nam