Thống kê thành tích - Quản lý giải đấu

Dương Ngọc Sơn

Dreamteam 2021 299870

6

Ngày sinh

**/**/****

Điện Thoại

**********

Vị trí

hậu vệ

Địa chỉ Email

**********

Vai trò

Vận Động Viên