Thống kê thành tích - Quản lý giải đấu

Nguyễn Hoàng Quân

Quân NH

07

Ngày sinh

**/**/****

Điện Thoại

**********

Vị trí

hậu vệ

Địa chỉ Email

**********

Vai trò

Vận Động Viên