Thống kê thành tích - Quản lý giải đấu

Cuong Giang

CG

19

Ngày sinh

**/**/****

Điện Thoại

**********

Vị trí

hậu vệ

Địa chỉ Email

**********

Vai trò

Ông Bầu