Thống kê thành tích - Quản lý giải đấu

Đinh Xuân Phong

Cụ rùa 122127

103

Ngày sinh

**/**/****

Điện Thoại

**********

Vị trí

hậu vệ

Địa chỉ Email

**********

Vai trò

Vận Động Viên