Thống kê thành tích - Quản lý giải đấu

Nguyễn Mạnh Trường

DT15 29373

12

Ngày sinh

**/**/****

Điện Thoại

**********

Vị trí

tiền vệ

Địa chỉ Email

**********

Vai trò

Đội Trưởng