Thống kê thành tích - Quản lý giải đấu
👉 Video

Phạm Thế Duyệt

Thế Duyệt

26

Ngày sinh

**/**/****

Điện Thoại

**********

Vị trí

hậu vệ

Địa chỉ Email

**********

Vai trò

Vận Động Viên