Thống kê thành tích - Quản lý giải đấu

Ngô Trung Nhật

Nhật

81

Ngày sinh

**/**/****

Điện Thoại

**********

Vị trí

tiền vệ

Địa chỉ Email

**********

Vai trò

Vận Động Viên

Thống kê