20/10

đấu vòng tròn | bóng đá sân 7 | | Trường Tiểu học Tân Lập

0 / 3
3 32
Ở trạng thái Chấp nhận thì đội bóng sẽ không thể thay đổi được thông tin đăng ký.
Đang xét: 0| Chấp nhận: 0| Từ chối: 0| Được mời: 0| Từ chối lời mời: 0
# Tên đội Thành viên Người đại diện SĐT liên hệ T/g đăng ký Trạng thái