Supper cúp

Loại trực tiếp | bóng đá sân 7 | Lừ Văn Dũng | xã Mường Khoa, Bắc Yên, Sơn La, Việt Nam

0 / 1
2 103
Ở trạng thái Chấp nhận thì đội bóng sẽ không thể thay đổi được thông tin đăng ký.
Đang xét: 0| Chấp nhận: 0| Từ chối: 0| Được mời: 0| Từ chối lời mời: 0
# Tên đội Thành viên Người liên hệ SĐT liên hệ T/g đăng ký Trạng thái