U20 Thuận Châu 2019

hai giai đoạn | bóng đá sân 11 | Phạm Việt Hoàng | Sân nhân tạo Thuận Châu

0 / 16
8 282
Ở trạng thái Chấp nhận thì đội bóng sẽ không thể thay đổi được thông tin đăng ký.
Đang xét: 2| Chấp nhận: 0| Từ chối: 2| Được mời: 0| Từ chối lời mời: 0
# Tên đội Thành viên Người đại diện SĐT liên hệ T/g đăng ký Trạng thái
1 FC 99ers 11 Thái Lường ********** 08:41:52 - 12/07/2019 Từ chối
2 20CI 7 MyLeagueVN ********** 09:53:06 - 12/07/2019 Đang xét
3 FC BECAMEX CB 8 Quyết lò văn ********** 10:01:58 - 12/07/2019 Từ chối
4 FC Faraday Cup 9 Lê Nghĩa ********** 21:34:25 - 12/07/2019 Đang xét