U20

loại trực tiếp | bóng đá sân 11 | Võ Tùng Sơn | KrongPak

0 / 5
6 71
Ở trạng thái Chấp nhận thì đội bóng sẽ không thể thay đổi được thông tin đăng ký.
Đang xét: 0| Chấp nhận: 0| Từ chối: 0| Được mời: 0| Từ chối lời mời: 0
# Tên đội Thành viên Người đại diện SĐT liên hệ T/g đăng ký Trạng thái