FC MINH D

Vũ Đức - [email protected] 5 người chuyên nghiệp 15-20 Bóng đá
Giới thiệu

minh d vô địch

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Hải Phòng, Việt Nam