KD10(23-26)-D2T

Hoàng Nguyễn 0944878111 Chưa cập nhật 15 người chuyên nghiệp 15-20 Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Thanh Hoá, Việt Nam