Thông tin đội

Fc Kamoi
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Pin Võ
Trình độ : vui
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0707886999
Giới thiệu Chưa cập nhật