Thông tin đội

Thiên Nhãn Computer FC
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Tôi Là Ai
Trình độ : vui
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Giới thiệu Chưa cập nhật