Thông tin đội

Sân Bóng Dũng Trọc
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Nguyễn văn Đạt
Trình độ : vui
Độ tuổi : 25-30
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0398082762
Giới thiệu Chưa cập nhật