Thông tin đội

THIỆU HÓA FC
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Phu Phung
Trình độ : vui
Độ tuổi : >30
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0329222229
Giới thiệu Chưa cập nhật