Thông tin đội

Triệu Sơn FC
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Thiều Đình Thành
Trình độ : khác
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0972658146
Giới thiệu Chưa cập nhật