Thông tin đội

GIA VIỆT FC
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Công Huấn
Trình độ : chuyên nghiệp
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0963888291
Giới thiệu Chưa cập nhật