FC Giao Thịnh

Đinh Kim Phúc 0964591644 [email protected] 20 người vui 20-25 Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Hà Nội, Việt Nam