12a5

Nguyễn hải nam - Chưa cập nhật 4 người vui 15-20 Bóng đá
Giới thiệu Gà mờ
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
THPT Thọ Xuân 4, Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam