FC 37 - L1

Hoàng Hiệp - [email protected] 19 người khác 15-20 Bóng đá
Giới thiệu Đá trên tinh thần thể thao cao thượng
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 20:00 - Thứ 5
Hà nội