Cu Đơ FC

Fb Hiếu Lạc 0338145517 Chưa cập nhật 13 người chuyên nghiệp 15-20 Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam