Fc Urawa

Nhựt Khoa 05068658787 [email protected] 15 người vui 25-30 Bóng đá
Giới thiệu Thành lập năm 2015
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 12:00 - Chủ Nhật
Nishi-Urawa Station, 5 Chome-10 Tajima, Sakura Ward, Saitama, Nhật Bản