FC Phương Nguyên

Phong 0947070315 [email protected] 12 người vui 25-30 Bóng đá
Giới thiệu Là thành viên công cty mua bán - sửa chữa ô tô Mitsubishi
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 18:00 - Thứ 2 18:00 - Thứ 5 18:00 - Thứ 4
Bình Tân