The Blueprint Team

Mai Tùng Lâm 0946140994 Chưa cập nhật 5 người vui 25-30 Fantasy Premier League
Giới thiệu

Team đại diện cho FPL The Blueprint

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật